EN
Image
ALHEM-ALTERNATIVA ZA BEZBEDNIJE HEMIKALIJE

O NAMA

ALHem je neprofitno udruženje, osnovano 2013. godine, koje okuplja stručnjake sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama. ALHem koristi naučno proverena saznanja o štetnosti određenih hemikalija, kao i o načinima za njihovu zamenu i bezbedno upravljanje. ALHem prenosi iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno upravljanje hemikalijama, odnosno doprinosi ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava. ALHem prati principe i strategiju globalne politike u ovoj oblasti, odnosno politiku Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama–SAICM. ALHem je član IPEN Međunarodne mreže za eliminaciju dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (POPs), koja deluje u cilju ostvarivanja “budućnosti bez toksičnih hemikalija”. ALHem je takođe član Evropskog biroa za životnu sredinu, najveće evropske asocijacije nevladinih organizacije iz oblasti zaštite životne sredine. Vizija ALHem-a: Da postane vodeći zagovornik u Srbiji i regionu o bezbednom upravljanju hemikalija koje se zasniva na aktuelnim naučnim saznanjima. Misija ALHem-a : Značajno smanjenje rizika od opasnih hemikalija odnosno njihovog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. ALHem deluje kao katalizator otvorenog dijaloga između biznis sektora, državnih organa i organizacija civilnog društva. Vrednosti ALHem-a : Verujemo da u našem okruženju može da bude znatno manje opasnih hemikalija. ALHem nastoji da društvo prihvati ključne principe: predostrožnost, zamenu sa bezbednijim alternativama, zagađivač plaća i pravo javnosti da zna. Rad i funkcionisanje ALHema u periodu 2015-2016. finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške “Strengthening Civil Society 3, No.SRB-15/0032”.

KONTAKT

Adresa: Beograd, Hektorovićeva 1a, lokal 11, 1.sprat
Telefon: + 381 11 4081 096
Email: office@alhem.rs
Web sajt: http://www.alhem.rs/

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Šta radi ALHem?

Šta radi ALHem?

Zalažemo se za bezbednu upotrebu hemikalija na tržištu Republike Srbije, kao i za njihovu zamenu bezbednijim alternativama gde je to moguće. Želimo da podignemo svest građana da čitaju etikete na ambalaži hemijskih proizvoda, da se pridržavaju propisanih mera predostrožnosti, kao i da imaju pravo da traže informacije o sadržaju opasnih hemikalija u proizvodima opšte namene. Time želimo da omogućimo potrošačima da samostalno donose odluke koje će im omogućiti da žive u zdravom okruženju. Pored toga, pomažemo udruženjima potrošača i drugim nevladinim organizacijama da dobiju adekvatne informacije o opasnim hemikalijama i načinima da se smanji njihov rizik po zdravlje ljudi I životnu sredinu. ALHem ima cilj da na bazi proverenih naučnih informacija i najnovijih tehničkih saznanja utiče na državne organe da usvajaju i sprovode politike koje će rezultirati time da naša deca žive i borave u sredinama koje nisu opasne po njihovo zdravlje.

Powered by: Moja Vizit Karta

Za industriju

Za industriju

Bezbednije hemikalije su dobre kako za potrošače, tako I za poslovanje kompanija. Kompanije koje ih koriste mogu tako poboljšati imidž svog brenda, što im donosi ekonomsku korist. Termin „supstitucija“ označava zamenu opasnih supstanci sa supstancama koja predstavlja manji rizik ili ne predstavlja rizik; promenu proizvodnog procesa; ili korišćenje novih tehnologija. Različite mere upravljanja rizikom promovišu zamenu.
Projekat „Srbija supstituiše“ koji je realizovao ALHem u toku 2013/2014. godine (finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a realizovan u saradnji sa Međunarodnim Sekretarijatom za hemikalije-ChemSec I nemačkom konsultanskom kućom KOOP) je namenjen prvenstveno industriji u Srbiji.
U okviru projekta je prevedena i obezbeđena kao dostupnom online lista supstanci koje ispunjavanju kriterijume za supstance koje izazivaju zabrinutost, tzv. SIN Lista. SIN Lista sadrži supstance koje su kancerogene, bioakumulativne, toksične po reprodukciju, PBT ili vPvB.
U okviru projekta je preveden na srpski jezik SUBSPORT baza o alternativnim supstancama i tehnologijama supstitucije. SUBSPORT Portal za podršku supstituciji je alat za pružanje pomoći, odnosno vodič za evaluaciju supstanci i sam postupak supstitucije (zamene najopasnijh hemikalija bezbednijim alternativama).

Powered by: Moja Vizit Karta

Za potrošače

Za potrošače

Oko nas je veliki broj hemikalija koji se nalaze u različitim proizvodima kao što su sredstva za čišćenje, kozmetička sredstva, garderoba, mebl nameštaj, plastika i igračake sa kojima su naša deca svakodnevno u kontaktu, sredstva protiv insekata, električni i elektronski uređaji kojih sve više imamo, ali i građevinski materijal od kojih su sagrađeni prostori u kojima živimo.
Pogledajte pakovanje hemijskog proizvoda koje koristite i pažljivo pročitajte etikete. Oznake na proizvode su tu da vam pruže informaciju o njihovim opasnostima i kako da ih koristiš bezbedno. Shvatite uputstva ozbiljno – ona su tu radi vaše bezbednosti!
U skladu sa Zakonom o hemikalijama, Vi kao potrošač, imate pravo da pitate da li proizvodi opšte namene koje kupujete sadrže supstance koje pripadaju grupi supstanci koje izazivaju zabrinutost (između ostalog, mogu da izazovu rak, mogu štetno da utiču na plodnost I plod, mogu da izazovu mutaciju gena, kao I da poremete funkcionisanje hormonskog sistema). Po zakonu, dobavljač mora da vam na Vaš zahtev besplatno pruži ove informacije.
Kako tražiti informaciju?
Možete da zahtevate informacije direktno u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili od proizvođača ili uvoznika. Najbolje je da podnesete zahtev u pisanoj formi. Formu zahteva možete besplatno skinuti sa našeg sajta www.alhem.rs.
Koje informacije ćete dobiti od snabdevača?
Zakon o hemikalijama obavezuje snabdevača da pruži informacije o bezbednom korišćenju proizvoda potrošačima. Kao minimum, snabdevači su dužni da dostave potrošaču naziv opasne supstance u proizvodu.
Ipak, ova obaveza se odnosi samo na informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima, ako su prisutni u koncentraciji većoj od 0,1%. To znači da dobavljači nisu u obavezi da vas obaveste o drugim supstancama u proizvodu, ili ako je supstanca koja izaziva zabrinutost prisutna u nižim koncentracijama.
Šta se dešava ako nema odgovora?
Ako snabdevač ne odgovori na vaš zahtev, potrebno je da se obratite nadležnom državnom organu za sprovođenje Zakona o hemikalijama, ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
ALHEM-ALTERNATIVA ZA BEZBEDNIJE HEMIKALIJE

ABOUT US

ALHem je neprofitno udruženje, osnovano 2013. godine, koje okuplja stručnjake sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama. ALHem koristi naučno proverena saznanja o štetnosti određenih hemikalija, kao i o načinima za njihovu zamenu i bezbedno upravljanje. ALHem prenosi iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno upravljanje hemikalijama, odnosno doprinosi ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava. ALHem prati principe i strategiju globalne politike u ovoj oblasti, odnosno politiku Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama–SAICM. ALHem je član IPEN Međunarodne mreže za eliminaciju dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (POPs), koja deluje u cilju ostvarivanja “budućnosti bez toksičnih hemikalija”. ALHem je takođe član Evropskog biroa za životnu sredinu, najveće evropske asocijacije nevladinih organizacije iz oblasti zaštite životne sredine. Vizija ALHem-a: Da postane vodeći zagovornik u Srbiji i regionu o bezbednom upravljanju hemikalija koje se zasniva na aktuelnim naučnim saznanjima. Misija ALHem-a : Značajno smanjenje rizika od opasnih hemikalija odnosno njihovog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. ALHem deluje kao katalizator otvorenog dijaloga između biznis sektora, državnih organa i organizacija civilnog društva. Vrednosti ALHem-a : Verujemo da u našem okruženju može da bude znatno manje opasnih hemikalija. ALHem nastoji da društvo prihvati ključne principe: predostrožnost, zamenu sa bezbednijim alternativama, zagađivač plaća i pravo javnosti da zna. Rad i funkcionisanje ALHema u periodu 2015-2016. finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške “Strengthening Civil Society 3, No.SRB-15/0032”.

CONTACT

: Beograd, Hektorovićeva 1a, lokal 11, 1.sprat
Telephone: + 381 11 4081 096
Email: office@alhem.rs
Web: http://www.alhem.rs/

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Šta radi ALHem?

Šta radi ALHem?

Zalažemo se za bezbednu upotrebu hemikalija na tržištu Republike Srbije, kao i za njihovu zamenu bezbednijim alternativama gde je to moguće. Želimo da podignemo svest građana da čitaju etikete na ambalaži hemijskih proizvoda, da se pridržavaju propisanih mera predostrožnosti, kao i da imaju pravo da traže informacije o sadržaju opasnih hemikalija u proizvodima opšte namene. Time želimo da omogućimo potrošačima da samostalno donose odluke koje će im omogućiti da žive u zdravom okruženju. Pored toga, pomažemo udruženjima potrošača i drugim nevladinim organizacijama da dobiju adekvatne informacije o opasnim hemikalijama i načinima da se smanji njihov rizik po zdravlje ljudi I životnu sredinu. ALHem ima cilj da na bazi proverenih naučnih informacija i najnovijih tehničkih saznanja utiče na državne organe da usvajaju i sprovode politike koje će rezultirati time da naša deca žive i borave u sredinama koje nisu opasne po njihovo zdravlje.

Powered by: Moja Vizit Karta

Za industriju

Za industriju

Bezbednije hemikalije su dobre kako za potrošače, tako I za poslovanje kompanija. Kompanije koje ih koriste mogu tako poboljšati imidž svog brenda, što im donosi ekonomsku korist. Termin „supstitucija“ označava zamenu opasnih supstanci sa supstancama koja predstavlja manji rizik ili ne predstavlja rizik; promenu proizvodnog procesa; ili korišćenje novih tehnologija. Različite mere upravljanja rizikom promovišu zamenu.
Projekat „Srbija supstituiše“ koji je realizovao ALHem u toku 2013/2014. godine (finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a realizovan u saradnji sa Međunarodnim Sekretarijatom za hemikalije-ChemSec I nemačkom konsultanskom kućom KOOP) je namenjen prvenstveno industriji u Srbiji.
U okviru projekta je prevedena i obezbeđena kao dostupnom online lista supstanci koje ispunjavanju kriterijume za supstance koje izazivaju zabrinutost, tzv. SIN Lista. SIN Lista sadrži supstance koje su kancerogene, bioakumulativne, toksične po reprodukciju, PBT ili vPvB.
U okviru projekta je preveden na srpski jezik SUBSPORT baza o alternativnim supstancama i tehnologijama supstitucije. SUBSPORT Portal za podršku supstituciji je alat za pružanje pomoći, odnosno vodič za evaluaciju supstanci i sam postupak supstitucije (zamene najopasnijh hemikalija bezbednijim alternativama).

Powered by: Moja Vizit Karta

Za potrošače

Za potrošače

Oko nas je veliki broj hemikalija koji se nalaze u različitim proizvodima kao što su sredstva za čišćenje, kozmetička sredstva, garderoba, mebl nameštaj, plastika i igračake sa kojima su naša deca svakodnevno u kontaktu, sredstva protiv insekata, električni i elektronski uređaji kojih sve više imamo, ali i građevinski materijal od kojih su sagrađeni prostori u kojima živimo.
Pogledajte pakovanje hemijskog proizvoda koje koristite i pažljivo pročitajte etikete. Oznake na proizvode su tu da vam pruže informaciju o njihovim opasnostima i kako da ih koristiš bezbedno. Shvatite uputstva ozbiljno – ona su tu radi vaše bezbednosti!
U skladu sa Zakonom o hemikalijama, Vi kao potrošač, imate pravo da pitate da li proizvodi opšte namene koje kupujete sadrže supstance koje pripadaju grupi supstanci koje izazivaju zabrinutost (između ostalog, mogu da izazovu rak, mogu štetno da utiču na plodnost I plod, mogu da izazovu mutaciju gena, kao I da poremete funkcionisanje hormonskog sistema). Po zakonu, dobavljač mora da vam na Vaš zahtev besplatno pruži ove informacije.
Kako tražiti informaciju?
Možete da zahtevate informacije direktno u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili od proizvođača ili uvoznika. Najbolje je da podnesete zahtev u pisanoj formi. Formu zahteva možete besplatno skinuti sa našeg sajta www.alhem.rs.
Koje informacije ćete dobiti od snabdevača?
Zakon o hemikalijama obavezuje snabdevača da pruži informacije o bezbednom korišćenju proizvoda potrošačima. Kao minimum, snabdevači su dužni da dostave potrošaču naziv opasne supstance u proizvodu.
Ipak, ova obaveza se odnosi samo na informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima, ako su prisutni u koncentraciji većoj od 0,1%. To znači da dobavljači nisu u obavezi da vas obaveste o drugim supstancama u proizvodu, ili ako je supstanca koja izaziva zabrinutost prisutna u nižim koncentracijama.
Šta se dešava ako nema odgovora?
Ako snabdevač ne odgovori na vaš zahtev, potrebno je da se obratite nadležnom državnom organu za sprovođenje Zakona o hemikalijama, ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta